TERENY INWESTYCYJNE

WOLA DĘBIŃSKA

Działki ewidencyjne numer 381/2 i 382/2 o powierzchni 95 arów położone są w obrębie ewidencyjnym Wola Dębińska, podlegają ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla obrębu Wola Dębińska.

Powierzchnia działek wynosi 95 arów.
Cena działek: 3 300 000 złotych

Zgodnie z ustaleniami powyższego miejscowego planu, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 roku Numer II/337/2014, przedmiotowe działki położone są w wyznaczonych terenach:

1. obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.P.6 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną, magazyny i składy.
W wyznaczonym terenie 1.P.6 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:

 • obiekty socjalne, biurowe oraz obiekty związane z ekspozycją, dystrybucją wyrobów produkcji i obsługi technicznej;
 • obiekty usług komercyjnych i zakłady rzemiosła;
 • obiekty usługowe obsługi komunikacyjnej (myjnie, serwis samochodowy, warsztaty samochodowe), bazy transportowe;
 • hurtownie, giełdy towarowe;
 • obiekty małej architektury, zadaszenia i wiaty;
 • place, ciągi pieszo-jezdne;
 • dojazdy i dojścia.

W terenie 1.P.6 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 • maksymalny wskaźnik zabudowy – 50%;
 • wysokość budynków produkcyjnych – do 12 m z możliwością dostosowania jej do wymagań technologicznych produkcji;
 • wysokość pozostałych obiektów – do 10 m;
 • nie określa się formy dachów dla obiektów produkcyjnych,
 • natomiast ustala się kąt nachylenia połaci dachowej od 0º – 30º;
 • możliwość dostosowania geometrii dachu do wymagań zastosowanych technologii;
 • powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15%;
 • obowiązek realizacji pasów zieleni o charakterze zielonych ekranów usytuowanych wzdłuż granicy inwestycji od strony terenów zabudowy mieszkaniowej, z rodzimych gatunków roślin o zróżnicowanej
  strukturze pionowej roślinności, ograniczając w strukturze planowanych nasadzeń udział zimozielonych gatunków iglastych do maksimum 50 %;
 • nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz ochronę przed hałasem i drganiami budynków mieszkalnych usytuowanych w terenach sąsiednich.

2. terenie zieleni naturalnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.ZR.7 z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i obudowę biologiczną cieków.

3. Terenie drogi publicznej KDD.13.

Powyższy miejscowy plan dostępny jest w Systemie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębno pod linkiem https://debnobrzeskie.e-mapa.net/

Powyższa uchwała opublikowana została w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r., pod pozycją 2388.

Skip to content