WSPARCIE DLA INWESTORA

Inwestor w ramach pracy Punktu Obsługi Inwestora może oczekiwać wsparcia na trzech poziomach:

 • Lokalnym
  Gmina prowadzi ewidencję działalności osobowej oraz ewidencję gruntów
 • Regionalnym
  Rozwinięta turystyka
 • Krajowym
  Cały kraj leży w strefie inwestycyjnej

ULGI PODATKOWE

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

 Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

 • utworzyć nowy zakład,
 • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
 • wprowadzić nowe produkty,
 • zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

 • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy).
 • firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • 35% dla dużych
 • 45% dla średnich
 • 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wybierając pierwszy z czterech możliwych sposobów, pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonać tego można na stronie: www.ceidg.gov.pl wypełniając odpowiedni formularz. Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

W drugim przypadku, gdy nie mamy podpisu elektronicznego, bez logowania formularz można wypełnić on-line. Następnym krokiem przy rejestracji w ten sposób jest dostarczenie poprawnie wypełnionego i wydrukowanego formularza do dowolnie wybranego Urzędu Gminy, gdzie należy go podpisać w obecności urzędnika. Wniosek można również wysłać do Urzędu Gminy pocztą. W takim przypadku złożony na nim podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej można także uzyskać w wersji papierowej w urzędzie gminy. Należy go wypełnić i podpisać, a pracownik urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości, wprowadza dane do systemu, a dokument opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym, by następnie wysłać do Ministerstwa Gospodarki.

Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą może także założyć tzw. profil zaufany. Należy go jednorazowo, osobiście potwierdzić w Urzędzie skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Profil ten można założyć za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Udogodnienie to pozwala na późniejszą możliwość przesyłania dokumentów (formularzy) bez wychodzenia z domu.

Dokument CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wpis do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, gdzie nadawany jest numer REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego, przez co następuje nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania,
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS,
 • zgłoszeniem płatnika składek KRUS.

Wniosek CEIDG-1 służy do zgłoszenia:

 • wszelkich zmian z zakresu podawanych informacji;
 • wykreślenia wpisu w CEIDG, na zgłoszenie tych zmian przedsiębiorca posiada 7 dni od daty ich zaistnienia;
 • zgłoszenie informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wpisu w CEIDG. Zgłoszenie z kolei tych informacji musi być przed dniem lub najpóźniej w dniu wznowienia lub zawieszenia wpisu. Jeśli podmiot gospodarczy rejestrujący działalność w chwili dokonywania tej czynności nie posiada jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musi aktualizować danych w systemie CEIDG. Tego rodzaju informacje pojawiają się tam automatycznie po ich nadaniu.

W przypadku rejestracji spółki cywilnej, każdy z wspólników jest zobowiązany złożyć osobno stosowny wniosek CEIDG-1. W celu określenia rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej w formularzu należy podać pięcioznakowy symbol PKD 2007. Zakres czynności przedsiębiorcy oraz jego uprawnienia określa Polska Klasyfikacja Działalności. Można ją zobaczyć tutaj bądź na stronie: www.ceidg.gov.pl.

W składanym formularzu CEIDG podaje się oznaczenia PKD, konkretne numery podane w spisie PKD określonych czynności. W formularzu należy uwzględnić jako pierwszy kod przeważając.

Ostatnim krokiem przy rejestracji działalności gospodarczej jest udanie się do właściwego oddziału ZUS lub KRUS aby zgłosić ubezpieczenie oraz do Urzędu Skarbowego, jeżeli będzie podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na te czynności przedsiębiorca ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W Urzędzie Gminy Dębno rejestracją działalności gospodarczej zajmuje się:

Agata Batko
Inspektor ds. współpracy z OSP, ewidencji gospodarczej, sprzedaży alkoholi i transportu publicznego
Pokój 102A
tel. 14 631 85 66
agata.batko@gminadebno.pl

Skip to content